Valdes funkcijas

Saskaņā ar LAA biedru kopsapulces lēmumu LAA Valdes sastāvs līdz 2019. gadam ir sekojošs:

 • Olga Klodāne
 • Raisa Tarnopoļska
 • Anna Glazovska
 • Elīna Parhomenko
 • Ieva Auzere-Podniece

Saskaņā ar LAA statūtiem, LAA Valde tiek izraudzīta un ievēlēta LAA Biedru kopsapulcē no LAA biedriem -  praktizējošiem aerobikas instruktoriem/treneriem uz 3 gadiem. Valdes sastāvā ietilpst 7 Valdes locekļi.

Valdes locekļa amata, termiņam beidzoties, Valdes locekļu kandidatūras tiek pārskatītas attiecīgā gada beigu LAA biedru kopsapulcē. LAA esošā Valde sagatavo un iesniedz LAA Biedru kopsapulcei informāciju par nepieciešamajām izmaiņām Valdes sastāvā, ja tādas ir, minot sevis izvirzītās kandidatūras, bet, jaunas kandidatūras Valdes sastāvam var tikt izvirzītas arī pēc ikviena biedra ierosinājuma kopsapulces laikā. Jaunais valdes locekļu sastāvs tiek apstiprināts ar kopsapulces klātesošo biedru balsu vairākumu.

LAA Valdes sēdes notiek regulāri 1-2 reize mēnesī, masu un sporta pasākumu sagatavošanas laikā arī biežāk.

LAA Valde ir atbildīga par LAA pamatfunkciju, saskaņā ar statūtiem, izpildi:

 • fizikās kultūras kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļas propaganda ar aerobikas un citu fitnesa veidu palīdzību;
 • cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošana un paaugstināšana;
 • profesionālo treneru apmācība un kvalifikācijas celšana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmas Aerobikas ”C” kategorijas sporta speciālistiem nodrošināšana.

LAA Valdes kompetencē ir:

 • LAA ikgadējā darba plāna izstrādāšana un iesniegšana LAA biedru kopsapulcei apstiprināšanai katra gada beigās;
 • LAA Mācību centra darba un piedāvāto mācību programmu izstrādāšana, uzraudzība un pilnveidošana;
 • regulāru kvalifikācijas celšanas semināru, meistarklašu treneriem kursu organizēšana, gan saskaņā ar darba plānu, gan, izņēmuma gadījumos, papildus, organizēt praktiskos seminārus reģionos, ar reklāmas kompānijas palīdzību stimulēt dalībnieku aktivitāti;
 • veselīgu dzīvesveidu un aerobikas kustību popularizējošu ikgadējo Latvijas mēroga masu pasākumu: festivāla "Aerobika Visiem" un “Aerobikas svētku” organizēšana;
 • LAA publicitātes un darba ar mēdijiem nodrošināšana - publikāciju laikrakstos, žurnālos, TV un radio interviju, raidījumu u.c. sagatavošana;
 • LAA ikgadējās atskaites LAA Kopsapulcei par gada laikā paveikto darbu;
 • Sponsoru un atbalstītāju meklēšana, piesaistīšana un ilgstošas sadarbības veicināšana.

Lejupielādes